โรงงานของเราได้ไปอบรมเรื่องการขับรถดฟคลิฟทื

1.นาย สมคิด ไชยศรีษะ

2.นาย เดชา พงษ์ชาติ

3.นาย พิชัย ศรีมุม

4.นาย บุฯยืน พงษ์สุวัณ