บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงการอนุรักษ์พลังงาน เราได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม